Trang chủ Pháp luật Kiểm tra EET, vệ sinh hoặc ví dụ từ Văn phòng cấp...

Kiểm tra EET, vệ sinh hoặc ví dụ từ Văn phòng cấp phép kinh doanh?

Quảng cáo

Kiểm tra EET, vệ sinh hoặc ví dụ từ Văn phòng cấp phép kinh doanh ❓😮

Hãy kiểm tra tất cả các biên bản ban phòng, công an,…. trước khi ký. Bởi vì trong biên bản phải được tóm tắt lại mọi sự việc như thực tế cho đến những từ cuối cùng. Nguyên tắc không bao giờ được khẳng định người bị kiểm tra là người phạm tội.

Quảng cáo

Mọi doanh nhận bị kiểm tra đều có quyền đưa ra phản đối về biên bản. Nếu không có sử thay đổi, chỉnh sửa trong biên bản, thì không được ký.
Lan anh

Bài tiếp theoCuộc họp thường niên lần thứ 29 giữa Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam